Ερχόμαστε
από μια σκοτεινή
άβυσσο, καταλήγουμε
σε μια σκοτεινή άβυσσο,
το μεταξύ φωτεινό
διάστημα το
λέμε
ζωή.LAND of GODS kd.