τα ΜΙΚΡΑ ενθυμήματα..
    
Αφιέρωμα στον Δημήτρη Γάτσινο
Click to download the main image download main image Click to download the main image

«...'Aπλαστη
γη...! Όταν το Είναι
παρουσιάσθη,
εγεννήθης,
ωραία! ...»


Αικατερίνη
Σιδέρη ->