τα ΜΙΚΡΑ ενθυμήματα..
    
Αφιέρωμα στον Στάθη Συκιώτη
Click to download the main image download main image Click to download the main image


     τα Απο-
       μνημονεύ-
                 ματα
       του Κολοκο
      τρώνη