τα ΜΙΚΡΑ ενθυμήματα..
    
Αφιέρωμα στον Γιώργο Κυρίτση
Click to download the main image download main image Click to download the main image
Το αμάρτημα της μητρός μου    ΜΕΡΟΣ 1o

'Aλλην αδελφήν δεν είχομεν, παρά μόνον την Αννιώ.

Ήτον η χαϊδεμένη της μικράς ημών οικογενείας και την ηγαπώμεν όλοι. Αλλ' απ' όλους περισσότερον την ηγάπα η μήτηρ μας. Εις την τράπεζαν την εκάθιζε πάντοτε πλησίον της και από ό,τι είχομεν έδιδε το καλύτερον εις εκείνην. Και ενώ ημάς μας ενέδυε χρησιμοποιούσα τα φορέματα του μακαρίτου πατρός μας, δια την Αννιώ ηγόραζε συνήθως νέα.

Ως και εις τα γράμματα δεν την εβίαζεν. Αν ήθελεν, επήγαινεν εις το σχολείον αν δεν ήθελεν, έμενεν εις την οικίαν - πράγμα το οποίον εις ημάς δια κανένα λόγον δεν θα επετρέπετο.

Εξαιρέσεις τοιαύται έπρεπε, φυσικώ τω λόγω, να γεννήσουν ζηλοτυπίας βλαβεράς μεταξύ παιδίων, μάλιστα μικρών, όπως ήμεθα και εγώ και οι άλλοι δύο μου αδελφοί, καθ' ην εποχήν συνέβαιναν ταύτα. Αλλ' ημείς εγνωρίζαμεν ότι η ενδόμυχος της μητρός ημών στοργή διετέλει αδέκαστος και ίση προς όλα της τα τέκνα. Είμεθα βέβαιοι ότι αι εξαιρέσεις εκείναι δεν ήσαν παρά μόνον εξωτερικοί εκδηλώσεις φυσικωτέρας τίνος εύνοιας προς το μόνον του οίκου μας κοράσιον. Και όχι μόνον ανειχόμεθα τας προς αυτήν περιποιήσεις αγογγύστως, αλλά και συνετελούμεν προς αύξησιν αυτών, όσον ηδυνάμεθα. Διότι η Αννιώ, έκτος ότι ήτον η μόνη μας αδελφή, ήτο, κατά δυστυχίαν, ανέκαθεν καχεκτική και φιλάσθενος. Ακόμη και αυτός ο υστερότοκος του οίκου, ο οποίος ως κοιλιάρφανος εδικαιούτο να καρπούται πλέον παντός άλλου τας μητρικάς θωπείας, παρεχώρει τα δικαιώματά του εις την αδελφήν, τόσω μάλλον ασμένως, καθόσον η Αννιώ ούτε φιλόπρωτος ούτε υπεροπτική εγίνετο δια τούτο. Απ' εναντίας, ήτο πολύ προσηνής προς ημάς και μας ηγάπα όλους μετά περιπαθείας. Και - πράγμα περίεργον - η προς ημάς τρυφερότης του κορασίου, αντί να ελαττούται προϊούσης της ασθενείας του, απεναντίας ηύξανεν.

Ενθυμούμαι τους μαύρους και μεγάλους αυτής οφθαλμούς, και τα καμαρωτά και σμιγμένα της οφρύδια, τα οποία εφαίνοντο τόσω μάλλον μελανώτερα όσω ωχρότερον εγίνετο το πρόσωπόν της - πρόσωπον εκ φύσεως ρεμβώδες και μελαγχολικόν, επί του οποίου τότε μόνον επεχύνετο γλυκεία τις ιλαρότης, όταν μας έβλεπεν όλους συνηγμένους πλησίον της.

Συνήθως εφύλαττεν υπό το προσκεφάλαιόν της τους καρπούς ους αι γειτόνισσαι τη έφερον ως αρρωστικόν, και τους εμοίραζεν εις ημάς επανελθόντας εκ του σχολείου. Αλλά το έκαμνε πάντοτε κρυφά. Διότι η μήτηρ μας εθύμωνε, και δεν έστεργε να καταβροχθίζωμεν ημείς ό,τι επεθύμει να είχε γευθή καν η ασθενής της κόρη.

Εν τούτοις η ασθένεια της Αννιώς ολονέν εδεινούτο και ολονέν περισσότερον συνεκεντρούντο περί αυτήν της μητρός μας αι φροντίδες.

Αφ' ότου απέθανεν ο πατήρ μας, δεν είχεν εξέλθει της οικίας. Διότι εχήρευσε πολύ νέα και εντρέπετο να κάμη χρήσιν της ελευθερίας, ήτις και εν αυτή τη Τουρκία ιδιάζει εις πάσαν πολύτεκνον μητέρα. Αλλ' αφ' ης ημέρας έπεσεν η Αννιώ σπουδαίως εις το στρώμα, έβαλε την εντροπήν κατά μέρος.

Κάποιος είχεν άλλοτε παρομοίαν ασθένειαν - έτρεχε να τον ερωτήση πώς εθεραπεύθη· κάπου μια γραία κρύπτει βότανα θαυμασίας ιατρικής δυνάμεως - έσπευδε να τα εξαγοράση· κάποθεν ήλθε ξένος τις, παράδοξος το εξωτερικόν η φημιζόμενος δια τας γνώσεις του - δεν εδίσταζε να επικαλεσθή την αντίληψίν του. Οι διαβασμένοι, κατά τους λαούς, είναι παντογνώσται, και υπό το πρόσχημα πτωχού οδοιπόρου κρύπτονται ενίοτε μυστηριώδη όντα, πλήρη υπερφυσικών δυνάμεων.

Ο χονδρός της συνοικίας κουρεύς-αυτός μας επεσκέπτετο αυτόκλητος και δικαιωματικώς-ήτον ο μόνος επίσημος ιατρός εν τη περιφερεία μας. 'Aμα τον έβλεπον, εγώ έπρεπε να τρέχω εις τον μπακάλην, διότι ποτέ δεν επλησίαζε την ασθενή πριν η καταπίη τουλάχιστον πενήντα δράμια ρακής.

-Είμαι γέρος, μορή!.. έλεγε προς την ανυπόμονον μητέρα. Είμαι γέρος και, αν δεν το τσούξω κομμάτι, δεν βλέπουν καλά τα μάτια μου!

Και φαίνεται ότι δεν εψεύδετο, διότι όσο περισσότερον έπινε, τόσον ευκολώτερον ηδύνατο να διακρίνη ποία είναι η παχυτέρα της αυλής μας όρνιθα, δια να την λάβη απερχόμενος.

Η μήτηρ μου, αν και έπαυσε πλέον να μεταχειρίζεται τα ιατρικά του, εντούτοις τον επλήρωνε τακτικά και αγογγύστως. Τούτο μεν δια να μη τον δυσαρεστήση, τούτο δε διότι πολύ συχνά διισχυρίζετο, παρηγορών αυτήν, ότι η πορεία της ασθενείας είναι καλή και ακριβώς τοιαύτη οποία εδικαιούτο να την περιμένη η επιστήμη από τας συνταγάς του.

Το τελευταίον τούτο ήτο, δυστυχώς, λίαν αληθές. Η κατάστασις της Αννιώς έβαινεν, αργά μεν και απαρατηρήτως, αλλ' ολονέν επί τα χείρω. Και η παράτασις αυτή της αορίστου καχεξίας έκαμνε την μητέρα μας άλλην εξ άλλης.

Πάσα νόσος άγνωστος εις τον λαόν, δια να θεωρηθή ως φυσικόν πάθος, πρέπει ή να υποχώρηση εις τας στοιχειώδεις ιατρικάς του τόπου γνώσεις ή να επιφέρη εντός ολίγου τον θάνατον. Ευθύς ως παραταθή και χρονίση, αποδίδεται εις υπερφυσικάς αιτίας και χαρακτηρίζεται ως εξωτικόν : ο ασθενής εκάθησεν εις άσχημον τόπον, επέρασε νύκτα τον ποταμόν, καθ' ην στιγμήν αι νηρηίδες ετέλουν, αόρατοι, τα όργιά των, εδιασκέλισε μαύρον γάτον, ο οποίος ήτο, κρυφίως, ο "έξω από εδώ" μεταμορφωμένος.ΜΕΡΟΣ 2o

Η μήτηρ μου ήτο μάλλον ευλαβής παρά δεισιδαίμων. Κατ' αρχάς απετροπιάζετο τας τοιαύτας διαγνώσεις και ηρνείτο να εφαρμοστόση τας προτεινόμενας γοητείας, φοβουμένη μη αμαρτήση. 'Aλλωστε ο ιερεύς ανέγνωσεν ήδη επί της ασθενούς τους εξορκισμούς του κακού, δια παν ενδεχόμενον.

Αλλά μετ' ολίγον μετέβαλε γνώμην.

Η κατάστασις της ασθενούς εδεινούτο. Η μητρική στοργή ενίκησε τον φόβον της αμαρτίας. Η θρησκεία έπρεπε να συμβιβασθή με την δεισιδαιμονίαν.

Πλησίον εις τον σταυρόν, επί του στήθους της Αννιώς, εκρέμασεν εν χαμαγλί με μυστηριώδεις αραβικάς λέξεις. Τα αγιάσματα διεδέχθησαν αι γοητείαι, και μετά τα ευχολόγια των ιερέων ήλθον τα σαλαβάτια των μαγισσών.

Αλλ' όλα παρήρχοντο εις μάτην.

Το παιδίον εχειροτέρευεν αδιακόπως και η μήτηρ μας εγίνετο ολονέν αγνώριστος - ενόμιζες ότι ελησμόνησε πως είχε και άλλα τέκνα.

Ποίος μας έτρεφε, ποίος μας έπλυνε, ποίος μας εμβάλωνεν ημάς τα αγόρια, ούτε ήθελε καν να το γνωρίζη.

Μία Σοφηδιώτισσα γραία, προ πολλών ήδη ετών παρασιτούσα εν τω οίκω μας, εφρόντιζε περί ημών, εφ' όσον τη το επέτρεπεν η μαθουσάλειος αυτής ηλικία.

Την μητέρα μας δεν την εβλέπομεν - ενίοτε ολοκλήρους ημέρας.

Πότε επήγαινε να δέση μίαν λωρίδα από το φόρεμα της Αννιώς επί θαυματουργού τινος τόπου, με την ελπίδα ότι θα δεθή και το κακόν μακράν της πασχούσης· πότε μετέβαινεν εις τας πλησιοχώρους εκκλησίας, των οποίων κατά τύχην ετελείτο η μνήμη, κομίζουσα λαμπάδα κίτρινου κηρού, χυμένην ιδίαις αυτής χερσί και ίσην ακριβώς προς της ασθενούς το ανάστημα... Πλην όλα, όλα ταύτα, απέβαιναν ανωφελή. Η ασθένεια της πτωχής μας αδελφής ήτον ανίατος.

Όταν εξηντλήθησαν πλέον όλα τα μέσα, και όλα τα ιατρικά εδοκιμάσθησαν, τότε προσήλθομεν εις το έσχατον καταφύγιον εις παρομοίας περιστάσεις.

Η μήτηρ μου εσήκωσε το μαραμένον κοράσιον εις την αγκάλην της και το έφερεν εις την εκκλησίαν. Εγώ και ο μεγαλύτερός μου αδελφός εφορτώθημεν τα στρώματα και ηκολουθήσαμεν κατόπιν. Και εκεί, επί των καθύγρων και ψυχρών πλακών, προ της εικόνος της Παναγίας, εστρώσαμεν και επλαγιάσαμεν το γλυκύτερον αντικείμενον των μεριμνών μας, την μίαν και μόνην μας αδελφήν!

Όλος ο κόσμος το έλεγεν ότι είχεν εξωτικόν. Η μήτηρ μου δεν αμφέβαλλε πλέον περί τούτου· και αυτή η πάσχουσα ήρχισε να το εννοή.

Έπρεπε, λοιπόν, να μείνη σαράντα ημερονύκτια εντός της εκκλησίας, προ του Αγίου Βήματος, ενώπιον της Μητρός του Σωτή-ρος, εμπεπιστευμένη εις μόνον το έλεος και τους οικτιρμούς αυτών, ίνα σωθή από το σατανικόν πάθος, το οποίον, εμφωλεύσαν, ήθελε τόσον αμειλίκτως το τρυφερόν της ζωής αυτής δένδρον.

Σαράντα ημερονύκτια! Διότι μέχρι τοσούτου ημπορεί να αντισταθή η τρομερά ισχυρογνωμοσύνη των δαιμονίων εις τον αόρατον πόλεμον μεταξύ αυτών και της θείας χάριτος.

Μετά την διορίαν ταύτην το κακόν ηττάται, και υποχωρεί κατησχυμένον. Και δεν λείπουσι διηγήσεις, καθ' ας οι πάσχοντες αισθάνονται εν τω οργανισμώ των τους τρομερούς σφαδασμούς της τελευταίας μάχης και βλέπουσι τον εχθρόν αυτών φεύγοντα εν παραδόξω σχήματι, προ πάντων καθ' ην στιγμήν διαβαίνουσι τα 'A γ ι α η εκφωνείται το Μετά φόβου.

Ευτυχείς αυτοί, εάν έχωσι τότε αρκετάς δυνάμεις ν' ανθέξωσιν εις τους κλονισμούς του αγώνος. Οι αδύνατοι συντρίβονται υπό το μέγεθος του εν αυτοίς τελουμένου θαύματος. Αλλά δεν μετανοούσι δια τούτο. Διότι, αν χάνουν την ζωήν, τουλάχιστον κερδαίνουν το πολυτιμότερον - σώζουν την ψυχήν των.

Ουχ ήττον, τοιαύτη τις ενδεχομένη περίπτωσης ενέβαλλεν εις μεγίστας ανησυχίας την μητέρα ημών, ήτις, μόλις ετοποθετήσαμεν την Αννιώ, και ήρχισε να την ερωτά περίφροντις πώς αισθάνεται τον εαυτόν της.

Η ιερότης του τόπου, η θέα των εικόνων, η ευωδία του θυμιάματος, επέδρασαν, φαίνεται, ευνοικώς επί του μελαγχολικού της πνεύματος. Διότι, ευθύς μετά τας πρώτας στιγμάς, εζωήρευσε και ήρχισε να αστεΐζεται με ημάς.

-Ποίον από τους δύο θέλεις να παίζετε μαζί; την ηρώτησε τρυφερώς η μήτηρ μου· τον Χρηστάκη ή το Γεωργί;

Η ασθενής έρριψε προς την λαλούσαν πλάγιον αλλ' εκφραστικόν βλέμα, και, ως εάν επέπληττεν αυτήν δια την προς ημάς αδιαφορίαν, τη απήντησεν, αργά και μετρημένα :

- Ποίον από τους δύο θέλω ; Κανένα δεν θέλω χωρίς τον άλλον. Τα θέλω όλα τα αδέλφια μου, όσα και αν έχω.

Η μήτηρ μου συνεστάλη και εσιώπησε.

Μετ' ολίγον έφερε και τον ολόμικρον αδελφόν μας εις την εκκλησίαν, αλλά μόνον δια την πρώτην εκείνην ημέραν.

Το εσπέρας απέπεμψε τους άλλους δύο και εκράτησε μόνον εμέ πλησίον της.

Ενθυμούμαι ακόμη οποίαν εντύπωσιν έκαμεν επί της παιδικής μου φαντασίας η πρώτη εν τη εκκλησία διανυκτέρευσις.

Το αμυδρόν φως των έμπροσθεν του εικονοστασίου λύχνων, μόλις εξαρκούν να φωτίζη αυτό και τας προ αυτού βαθμίδας, καθίστα το περί ημάς σκότος έτι υποπτώτερον και φοβερώτερον, παρά εάν ήμεθα όλως διόλου εις τα σκοτεινά.

Οσάκις το φλογίδιον μιας κανδήλας έτρεμε, μοι εφαίνετο πως ο 'Aγιος επί της απέναντι εικόνος ήρχιζε να ζωντανεύη και εσάλευε προσπαθών ν' αποσπασθή από τας σανίδας και καταβή επί του εδάφους, με τα φαρδιά και κόκκινά του φορέματα, με τον στέφανον περί την κεφαλήν και με τους ατενείς οφθαλμούς επί του ωχρού και απαθούς προσώπου του.ΜΕΡΟΣ 3o

Οσάκις πάλιν ο ψυχρός άνεμος εσύριζε δια των υψηλών παραθύρων, σείων θορυβωδώς τας μικράς αυτών υέλους, ενόμιζον ότι οι περί την εκκλησίαν νεκροί ανερριχώντο τους τοίχους και προσεπάθουν να εισδύσωσιν εις αυτήν. Και τρέμων εκ φρίκης, έβλεπον ενίοτε αντικρύ μου ένα σκελετόν, όστις ήπλωνε να θερμάνη τας ασάρκους του χείρας επί του μαγκαλίου το οποίον έκαιε προ ημών.

Και όμως δεν ετόλμων να δηλώσω ουδέ την παραμικροτέραν ανησυχίαν. Διότι ηγάπων την αδελφήν μου και εθεώρουν μεγάλην προτίμησιν να είμαι διαρκώς πλησίον της και πλησίον της μητρός μου, ήτις, χωρίς άλλο, θα με απέστελλεν εις τον οίκον ευθύς ως ήθελεν υποπτευθή ότι φοβούμαι.

Υπέφερον λοιπόν και κατά τας επομένας νύκτας τας φρικιάσεις εκείνας μετ' αναγκαστικής στωικότητος, και εξετέλουν προθύμως τα καθήκοντά μου, προσπαθών να καταστώ όσον το δυνατόν αρεστότερος. Ήναπτον πυρ, έφερον νερόν και εσκούπιζα την εκκλησίαν - όταν ήτο καθημερινή. Τας εορτάς και κυριακάς, κατά τον Ό ρ θ ρ ο ν εχειραγώγουν την αδελφήν μου να σταθή κάτω από το Ευαγγέλιον, το οποίον ανεγίνωσκεν ο λειτουργός από της Ωραίας Πύλης. Κατά την λειτουργίαν ήπλωνα χαμαί το χράμι, επί του οποίου έπιπτεν η ασθενής πρόμυτα, δια να περάσουν τα 'Aγια από επάνω της. Κατά δε την απόλυσιν, έφερον το προσκέφαλόν της ενώπιον της αριστεράς του ιερού θύρας, δια να γονατίζη επ' αυτού, ώσπου να ξεφορέση ο παπάς επάνω της και να της σταυρώση το πρόσωπον με την Λόγχην, ψιθυρίζων το Σταυρωθέντος σου Χριστέ, ανηρέθη η τυραννίς, επατήθη η δύναμις τον εχθρού... κ.λ.

Και εις όλα ταύτα με παρηκολούθει η πτωχή μου αδελφή, με την ωχράν και μελαγχολικήν της όψιν, με το αργόν και αβέβαιον βήμα της, ελκύουσα τον οίκτον των εκκλησιαζομένων και προκαλούσα τας ευχάς αυτών υπέρ αναρρώσεώς της- αναρρώσεως, ήτις, δυστυχώς, ήργει να επέλθη.

Απ' εναντίας- η υγρασία, το ψύχος το ασύνηθες και-μα το ναι- φρικαλέον των εν τω ναώ διανυκτερεύσεων, δεν ήργησαν να επιδράσουν βλαβερώς επί της ασθενούς, της οποίας η κατάστασις ήρχισε να εμπνέη τώρα τους εσχάτους φόβους.

Η μήτηρ μου το ηνόησε και ήρχισε, και εν αυτή τη εκκλησία, να δεικνύη θλιβεράν αδιαφορίαν προς παν ό,τι δεν ήτο αυτή η ασθενής. Δεν ήνοιγε τα χείλη της προς ουδένα πλέον, ειμή προς την Αννιώ και προς τους Αγίους, οσάκις προσηύχετο.

Μίαν ημέραν την επλησίασα απαρατήρητος, ενώ έκλαιε γονυπετής προ της εικόνος του Σωτήρος.

-Πάρε μου, όποιο θέλεις, έλεγε, και άφησέ μου το κορίτσι... Το βλέπω πως είναι για να γένη... Ενθυμήθηκες την αμαρτίαν μου και εβάλθηκες να μου πάρης το παιδί, για να με τιμωρήσης... Ευχαριστώ σε, Κύριε!..

Μετά τινας στιγμάς βαθείας σιγής, καθ' ην τα δάκρυά της ηκούοντο στάζοντα επί των πλακών, ανεστέναξεν εκ βάθους καρδίας, εδίστασεν ολίγον και έπειτα επρόσθεσεν :

- Σου έφερα δύο παιδιά μου στα πόδια σου.., χάρισέ μου το κορίτσι !

Όταν ήκουσα τας λέξεις ταύτας, παγερά φρικίασις διέτρεξε τα νεύρα μου και ήρχιζαν τα αφτία μου να βουίζουν. Δεν ηδυνήθην ν' ακούσω περιπλέον. Καθ' ην δε στιγμήν είδον ότι η μήτηρ μου, καταβληθείσα υπό φοβεράς αγωνίας, έπιπτεν αδρανής επί των μαρμάρων, εγώ, αντί να δράμω προς βοήθειάν της, επωφελήθην την ευκαιρίαν να φύγω εκ της εκκλησίας, τρέχων ως έξαλλος και εκβάλλων κραυγάς, ως εάν ηπείλει να με συλλάβη ορατός αυτός ο θάνατος.

Οι οδόντες μου συνεκρούοντο υπό του τρόμου, και εγώ έτρεχον - και ακόμη έτρεχον ! Και, χωρίς να το εννοήσω, ευρέθην, έξαφνα, μακράν, πολύ μακράν της εκκλησίας. Τότε εστάθην να πάρω την αναπνοήν μου, κ' ετόλμησα να γυρίσω να ιδώ οπίσω μου - κανείς δεν μ' εκυνήγει.

Ήρχισα, λοιπόν, να συνέρχωμαι ολίγον κατ' ολίγον, και ήρχισα να συλλογίζομαι...

Ανεκάλεσα εις την μνήμην μου όλας τας προς την μητέρα τρυφερότητας και θωπείας μου. Προσεπάθησα να ενθυμηθώ μήπως της έπταισα ποτέ, μήπως την αδίκησα - αλλά δεν ηδυνήθην. Απ' εναντίας, εύρισκον ότι αφ' ότου εγεννήθη αυτή η αδελφή μας, εγώ, όχι μόνον δεν ηγαπήθην, όπως θα το επεθύμουν, αλλά τουτ' αυτό παρηγκωνιζόμην ολονέν περισσότερον. Ενθυμήθην τότε, και μοι εφάνη ότι ενόησα διατί ο πατήρ μου εσυνείθιζε να με ονομάζη το α δ ι κ η μ έ ν ο τ ο υ. Και με επήρε το παράπονον, και ήρχισα να κλαίω. "Ω! είπον· η μητέρα μου δεν με αγαπά, και δεν με θέλει! Ποτέ, ποτέ πλέον δεν πηγαίνω εις την εκκλησίαν !" Και διηυθύνθην προς την οικίαν μας, περίλυπος και απηλπισμένος.

Η μήτηρ μου δεν ήργησε να με ακολουθήση μετά της ασθενούς, επειδή ο ιερεύς, όστις ταραχθείς υπό των κραυγών μου εβγήκεν εις την εκκλησίαν, όταν είδε την ασθενή συνεβούλευσε την μητέρα μου να την μετακομίση.

- Ο Θεός είναι μεγάλος, θυγατέρα, της είπε, και η χάρις του φθάνει εις όλη την οικουμένη. Αν είναι για να γειάνη το παιδί σου, θα το γειάνη και στο σπίτι σου.

Δυστυχής η μήτηρ, ήτις τον ήκουσε ! Διότι αυτοί είναι οι τυπικοί λόγοι με τους οποίους οι ιερείς αποπέμπουσι συνήθως τους ετοιμοθάνατους, δια να μη εκπνεύσουν εν τη εκκλησία και βεβηλωθή η ιερότης του τόπου.ΜΕΡΟΣ 4o

Όταν επανείδον την μητέρα μου, ήτον ειπέρ ποτέ θλιβερά ! Αλλά, προς εμέ ιδίως, εφέρθη με πολλήν γλυκύτητα και προσήνειαν. Με έλαβεν εις την αγκάλην της, μ' εθώπευσε και μ' εφίλησε τρυφερά και επανειλημμένως. Ενόμιζες ότι προσεπάθει να μ' εξιλεώση.

Εν τούτοις εγώ την νύκτα εκείνην ούτε να φάγω ημπόρεσα, ούτε να κοιμηθώ. Εκοιτόμην εις το στρώμα, με καμμυομένους οφθαλμούς, αλλ' έτεινον τα ώτα προσεκτικά προς πάσαν κίνησιν της μητρός μου, η οποία, όπως πάντοτε ηγρύπνει παρά το προσκεφάλαιον της ασθενούς.

Θα ήτον, ίσως, μεσάνυκτα όταν ήρχισε να πηγαινοέρχεται εις οδ δωμάτιον. Ενόμιζον ότι έστρωνε να κοιμηθή - αλλ' ηπατώμην. Διότι μετ' ολίγον εκάθησε και ήρχισε να μοιρολογή χαμηλοφώνως.

Ήτον το μοιρολόγι του πατρός μας. Πριν ασθενήση η Αννιώ, το έψαλλε πολύ συχνά, αλλ' αφ' ότου ασθένησε, το ήκουον δια πρώτην φοράν.

Το μοιρολόγιον τούτο εσύνθεσεν επί τω θανάτω του πατρός μου, κατά παραγγελία αυτής, ηλιοκαής ρακένδυτος γύφτος, γνωστός εις τα περίχωρά μας δια την δεξιότητα εις το στιχουργείν αυτοσχεδίως.

Μου φαίνεται ότι βλέπω ακόμη την μαύρην και λιγδεράν κόμην, τους μικρούς και φλογερούς οφθαλμούς και τ' ανοικτά και τριχωμένα στήθη του.

Εκάθητο ένδοθεν της αυλείου ημών θύρας, περιστοιχισμένος υπό των χαλκών αγγείων, όσα εσύναζε δια να γανώση. Και, με την κεφαλήν κεκλιμένην επί του ώμου, συνώδευε τον πένθιμον αυτού σκοπόν με τους κλαυθμηρούς ήχους της τριχόρδου του λύρας.

Προ αυτού, η μήτηρ μου, ορθία, εβάσταζε την Αννιώ εις την αγκάλην της και ήκουε προσεκτική και δακρύουσα.

Εγώ την εκράτουν σφιγκτά από του φορέματος και έκρυπτον το πρόσωπόν μου εις τας πτυχάς αυτού, διότι όσον γλυκείς ήσαν οι ήχοι εκείνοι, τόσον φοβερά μοι εφαίνετο η μορφή του αγρίου των ψάλτου.

Όταν η μήτηρ μου έμαθε το θλιβερόν αυτής μάθημα, έλυσεν από το άκρον της καλύπτρας της και έδωκεν εις τον αθίγγανον δύο ρουμπιέδες - τότε είχομεν ακόμη αρκετούς. Έπειτα παρέθηκεν εις αυτόν άρτον και οίνον, και ό,τι προσφάγιον ευρέθη πρόχειρον. Ενώ δε εκείνος έτρωγε κάτω, η μήτηρ μου εις το ανώγι επανελάμβανε το ελεγείον κατ' ιδίαν, δια να το στερέωση εις την μνήμην της. Και φαίνεται ότι το εύρε πολύ ωραίον. Διότι καθ' ην στιγμήν ο κατσίβελος ανεχώρει, έδραμε κατόπιν του και τω εχάρισεν εν από τα σαλιβάρια του πατρός μου.

- Θεός σχωρέσοι τον άνδρα σου, νύφη! εφώνησεν έκθαμβος ο ραψωδός - και, φορτωθείς τα χάλκινά του σκεύη, εξήλθε της αυλής μας.

Αυτό, λοιπόν, το ελεγείον εμοιρολόγει κατ' εκείνην την νύκτα η μήτηρ μου.

Εγώ ήκουον και άφηνα τα δάκρυά μου να ρέωσι σιγαλά, αλλά δεν ετόλμων να κινηθώ. Αίφνης, ησθάνθην ευωδίαν θυμιάματος!

-Ω ! είπον, απέθανε το καημένο το Αννιώ μας! και ετινάχθην από το στρώμα μου.

Τότε ευρέθην ενώπιον παραδόξου σκηνής.

Η ασθενής ανέπνεε βαρέως, όπως πάντοτε. Πλησίον αυτής ήτο τοποθετημένη ανδρική ενδυμασία, καθ' ην τάξιν φορείται. Δεξιόθεν, σκαμνίον σκεπασμένον με μαύρον ύφασμα, επί του οποίου υπήρχε σκεύος πλήρες ύδατος, και εκατέρωθεν δύο λαμπάδες αναμμέναι. Η μήτηρ μου, γονυπετής, εθυμίαζε τ' αντικείμενα ταύτα, προσέχουσα επί της επιφανείας του ύδατος.

Φαίνεται ότι εκιτρίνισα από τον φόβον μου. Διότι, ως με είδεν, έσπευσε να με καθησυχάση :

- Μη φοβείσαι, παιδάκι μου, με είπε μυστηριωδώς· είναι τα φορέματα του πατρός σου. Έλα, παρακάλεσέ τον και συ να έλθη να γιατρέψη το Αννιώ μας.

Και με έβαλε να γονατίσω πλησίον της.

-Έλα πατέρα να με πάρης εμένα για να γειάνη το Αννιώ!.. ανεφώνησα εγώ, διακοπτόμενος υπό των λυγμών μου.

Και έρριψα επί της μητρός μου παραπονετικόν βλέμμα, δια να τη δείξω πως γνωρίζω ότι παρακαλεί να αποθάνω εγώ αντί της αδελφής μου. Δεν ησθανόμην, ο ανόητος, ότι τοιουτοτρόπως εκορύφωνα την απελπισίαν της! Πιστεύω να με εσυγχώρησεν. Ήμην πολύ μικρός τότε, και δεν ηδυνάμην να εννοήσω την καρδίαν της.

Μετά τινας στιγμάς βαθείας σιγής, εθυμίασεν εκ νέου τα προ ημών αντικείμενα και επέστησεν όλην αυτής την προσοχήν επί του ύδατος, το οποίον ευρίσκετο εις το επί του σκαμνίου ευρύχωρον σκεύος.

Αίφνης, μικρά χρυσαλλίς, πετάξασα κυκλικώς επ' αυτού, ήγγισε με τα πτερά της και ετάραξεν ελαφρώς την επιφάνειάν του.

Η μήτηρ μου έκυψεν ευλαβώς και έκαμε τον σταυρόν της, όπως όταν διαβαίνουν τα 'A γ ι α εν τη εκκλησία.

-Κάμε το σταυρό σου, παιδί μου! εψιθύρισε, βαθέως συγκεκινημένη και μη τολμώσα να υψώση τα όμματα.

Εγώ υπήκουσα μηχανικώς.

Όταν η μικρά εκείνη χρυσαλλίς εχάθη εις το βάθος του δωματίου, η μήτηρ μου ανέπνευσεν, εσηκώθη ιλαρά και ευχαριστημένη, και " Επέρασεν η ψυχή του πατέρα σου!" είπε, παρακολουθούσα εισέτι την πτήσιν του χρυσαλλιδίου με βλέμματα στοργής και λατρείας. Έπειτα έπιεν από του ύδατος και έδωκε και εις εμέ να πίω.

Τότε μου ήλθεν εις τον νουν, ότι και άλλοτε μας επότιζεν από του αυτού σκεύους, ευθύς ως εξυπνούμεν. Και ενθυμήθην, ότι, οσάκις έκαμνε τούτο η μήτηρ μας, ήτο καθ' όλην εκείνην την ημέραν ζωηρά και περιχαρής, ως εάν είχεν απολαύση μεγάλην τινά πλην μυστικήν ευδαιμονίαν.

Αφού μ' επότισεν εμέ, επλησίασεν εις το στρώμα της Αννιώς, με το σκεύος ανά χείρας.

Η ασθενής δεν εκοιμάτο, αλλά δεν ήτο και όλως διόλου έξυπνος. Τα βλέφαρά της ήσαν ημίκλειστα, οι δε οφθαλμοί της, εφ' όσον διεφαίνοντο, εξέπεμπαν παράδοξον τινα λάμψιν, δια μέσου των πυκνών και μελανών αυτών βλεφαρίδων.ΜΕΡΟΣ 5o

Η μήτηρ μου ανεσήκωσε το ισχνόν του κορασίου σώμα μετά προσοχής και ενώ δια της μιας χειρός υπεστήριζε τα νώτα του, δια της άλλης προσέφερε το σκεύος εις τα μαραμένα του χείλη.

-'Έλα, αγάπη μου, της είπε· πιέ απ' αυτό το νερό, να γειάνης.

-Η ασθενής δεν ήνοιξε τους οφθαλμούς, αλλά φαίνεται ότι ήκουσε την φωνήν και ενόησε τας λέξεις. Γλυκύ και συμπαθητικόν μειδίαμα διέστειλε τα χείλη της. Έπειτα ερρόφησεν ολίγας σταγόνας από του ύδατος εκείνου, το οποίον έμελλε τω όντι να την ιατρεύση. Διότι μόλις το εκατάπιε, και ήνοιξε τους οφθαλμούς και προσεπάθησε ν' αναπνεύση, ελαφρός στεναγμός διέφυγε τα χείλη της και επανέπεσε βαρεία επί της ωλένης της μητρός μου.

-Το καημένο μας το Αννιώ, εγλύτωσεν από τα βάσανά του !

-Πολλοί είχον κατηγορήσει την μητέρα μου, ότι, ενώ αι ξέναι γυναίκες εθρήνουν μεγαλοφώνως επί του νεκρού του πατρός μου, εκείνη, μόνη, έχυνεν άφθονα, πλην σιγηλά δάκρυα. Η δυστυχής το έκαμνεν εκ φόβου μήπως παρεξηγηθή, μήπως παραβή τα όρια της εις τας νέας ανηκούσης σεμνότητος. Διότι, καθώς είπον, η μήτηρ μας εχήρευσε πολύ νέα.

Όταν απέθανεν η αδελφή μας, δεν ήτο πολύ γεροντωτέρα. Αλλ' ούτε εσκέφθη καν τώρα τί θα ειπή ο κόσμος δια τους σπαραξικαρδίους της θρήνους.

Όλη η γειτονεία εσηκώθη και ήλθε προς παρηγορίαν της. Αλλά το πένθος αυτής ήτο φοβερόν, ήτον απαρηγόρητον... " Θα χάση τον νουν της !" εψιθύριζον οι βλέποντες αυτήν την κεκλιμένην και θρηνούσαν μεταξύ των τάφων της αδελφής και του πατρός μας. " Θα τα αφήση μες στους πέντε δρόμους!" έλεγαν οι συναντώντες ημάς καθ' οδόν, " εγκαταλελειμμένα και απεριποίητα ".

Και εχρειάσθη καιρός, εχρειάσθησαν αι νουθεσίαι και επιπλήξεις της Εκκλησίας, όπως συνέλθη εις εαυτήν, και ενθυμηθή τα επιζώντα τέκνα της, και αναλάβη τα οικιακά της καθήκοντα.

Αλλά τότε παρετήρησε πού μας είχε καταντήσει η μακρά της αδελφής μας ασθένεια.

Η χρηματική μας περιουσία κατηναλώθη εις ιατρούς και ιατρικά. Πολλά χράμια και κιλίμια, έργα των ιδίων αυτής χειρών, τα είχε πωλήσει δι' ασήμαντα ποσά, ή τα είχε δώσει ως αμοιβήν εις τους γόητας και τας μαγίσσας. 'Aλλα μας τα έκλεψαν αυτοί και οι όμοιοί των, επωφελούμενοι εκ της ανεπιβλεψίας ήτις επεκράτησεν εν τω οίκω μας. Προς επίμετρον, εξηντλήθησαν και αι προμήθειαι των ζωοτροφιών μας, και ημείς δεν είχομεν πλέον πόθεν να ζήσωμεν.

Εν τούτοις αυτό, αντί να πτοήση την μητέρα μας, τη απέδωκεν, απεναντίας, διπλήν την δραστηριότητα ην είχε πριν ασθενήση το Αννιώ.

Εμετρίασε ή, κυρίως ειπείν, συνεκάλυψε το πένθος της, υπερενίκησε την ατολμίαν της ηλικίας και του φύλου της και, λαβούσα την δικέλλαν ανά χείρας, ήρχισε να ξενοδουλεύει, ως εάν δεν είχε γνωρίσει ποτέ τον άνετον και ανεξάρτητον βίον.

Επί πολύν χρόνον μας διέτρεφε δια του ιδρώτος του προσώπου της. Τα ημερομίσθια ήσαν μικρά και αι ανάγκαι μας μεγάλοι, αλλ' όμως εις κανένα εξ ημών δεν επέτρεψε να την ανακουφίση συνεργαζόμενος.

Σχέδια περί του μέλλοντος ημών εγίνοντο και επεθεωρούντο καθ' εσπέραν παρά την εστίαν. Ο μεγαλύτερός μου αδελφός ώφειλε να μάθει την τέχνην του πατρός μας, δια να λάβει εν τη οικογενεία τον τόπον εκείνου. Εγώ έμελλον-ή, μάλλον: ήθελον-να ξενιτευθώ, και ούτω καθεξής. Αλλά, προ τούτου, έπρεπε να μάθωμεν όλοι τα γράμματά μας, έπρεπε να ξεσχολίσωμεν. Διότι, έλεγεν η μήτηρ μας, άνθρωπος αγράμματος, ξύλον απελέκητον.

Αι οικονομικαί μας δυσχέρειαι εκορυφώθησαν όταν επήλθεν ανομβρία εις την χώραν και ανέβησαν αι τιμαί των τροφίμων. Αλλ' η μήτηρ, αντί ν' απελπισθή περί της διατροφής ημών αυτών, επηύξησε τον αριθμόν μας δι' ενός ξένου κορασίου, το οποίον, μετά μακράς προσπαθείας, κατώρθωσε να υιοθετήση.

Το γεγονός τούτο μετέβαλε το μονότονον και αυστηρόν του οικογενειακού ημών βίου και εισήγαγεν εκ νέου αρκετήν ζωηρότητα.

Ήδη αυτή η υιοθέτησις εγένετο πανηγυρική. Η μήτηρ μου εφόρεσε δια πρώτην φοράν τα γιορτερά της και μας ωδήγησεν εις την εκκλησίαν καθαρούς και κτενισμένους, ως εάν επρόκειτο να μεταλάβωμεν. Μετά το τέλος της λειτουργίας εστάθημεν όλοι προ της εικόνος του Χριστού, και αυτού, εν μέσω του περιεστώτος λαού, ενώπιον των φυσικών αυτού γονέων, παρέλαβεν η μήτηρ μου το θετόν αυτής θυγάτριον εκ των χειρών του ιερέως, αφού πρώτον υπεσχέθη, εις επήκοον πάντων, ότι θέλει αγαπήσει και αναθρέψει αυτό ως εάν ήτο σαρξ εκ της σαρκός και οστούν εκ των οστών της.

Η είσοδός του εις τον οίκον μας εγένετο ουχ ήττον επιβλητική και, τρόπον τινά, εν θριάμβω. Ο πρωτόγερος του χωρίου και η μήτηρ μου προηγήθησαν μετά του κορασίου· έπειτα ηρχόμεθα ημείς. Οι συγγενείς μας και οι συγγενείς της νέας αδελφής μας ηκολούθησαν μέχρι της αυλείου ημών θύρας. Έξωθεν αυτής, ο πρωτόγερος εσήκωσε το κοράσιον υψηλά εις τας χείρας του, και το έδειξεν επί τινας στιγμάς εις τους παρισταμένους. Έπειτα ηρώτησε μεγαλοφώνως:

- Ποιός από σας είναι ή εδικός ή συγγενής ή γονιός του παιδιού τούτου περισσότερον από την Δεσποινιώ την Μιχαλιέσσα κι από τους εδικούς της;ΜΕΡΟΣ 6o

Ο πατήρ του κορασίου ήτον ωχρός και έβλεπε περίλυπος εμπρός του. Η σύζυγός του έκλαιεν ακουμβημένη εις τον ώμον του. Η μήτηρ μου έτρεμεν εκ του φόβου μήπως ακουσθή καμμία φωνή-"εγώ !" -και ματαιώση την ευτυχίαν της. Αλλά κανείς δεν απεκρίθη. Τότε οι γονείς του παιδιού ησπάσθησαν αυτό δια τελευταίαν φοράν και ανεχώρησαν μετά των συγγενών των, ενώ οι εδικοί μας μετά του πρωτόγερου εισήλθον και εξενίσθησαν παρ' ημίν.

Από της στιγμής ταύτης η μήτηρ μας ήρχισε να επιδαψιλεύη εις την θετήν μας αδελφήν τόσας περιποιήσεις, όσων ίσως δεν ηξιώθημεν ημείς εις την ηλικίαν της, και εις καιρούς πολύ ευτυχέστερους. Ενώ δε μετ' ολίγον χρόνον, εγώ μεν επλανώμην νοσταλγών εν τη ξένη, οι δε άλλοι μου αδελφοί εταλαιπωρούντο κακοκοιμώμενοι εις τα εργαστήρια των μαστόρων, το ξένον κοράσιον εβασίλευεν εις τον οίκον μας, ως εάν ήτον εδικός του.

Οι μικροί των αδελφών μου μισθοί θα εξήρκουν προς ανακούφισιν της μητρός - εφ' ω και τη εδίδοντο. Αλλ' εκείνη, αντί να τους δαπανά προς ανάπαυσίν της, επροίκιζε δι' αυτών την θετήν της θυγατέρα και εξηκολούθει εργαζομένη προς διατροφήν της. Εγώ έλειπον μακράν, πολύ μακράν, και επί πολλά έτη ηγνόουν τι συνέβαινεν εις τον οίκον μας. Πριν δε κατορθώσω να επιστρέψω, το ξένον κοράσιον ηυξήθη, ανετράφη, επροικίσθη και υπανδρεύθη, ως εάν ήτον αληθώς μέλος της οικογενείας.

Ο γάμος αυτής, όστις φαίνεται επίτηδες επεσπεύσθη, υπήρξεν αληθής χαρά των αδελφών μου. Οι δυστυχείς ανέπνευσαν, απαλλαγέντες από το πρόσθετον φορτίον. Και είχον δίκαιον. Διότι η κόρη εκείνη, εκτός ότι ποτέ δεν ησθάνθη προς αυτούς αδελφικήν τινα στοργήν, επί τέλους απεδείχθη αχάριστος προς την γυναίκα ήτις περιεποιήθη την ζωήν αυτής με τοσαύτην φιλοστοργίαν όσην ολίγα γνήσια τέκνα εγνώρισαν.

Είχον λόγους, λοιπόν, οι αδελφοί μου να είναι ευχαριστημένοι· και είχον λόγους να πιστεύσουν ότι και η μήτηρ αρκετά εδιδάχθη εκ του παθήματος εκείνου.

Αλλ' οποία υπήρξεν η έκπληξίς των όταν, ολίγας μετά τους γάμους ημέρας, την είδον να έρχεται εις την οικίαν, σφίγγουσα τρυφερώς εις την αγκάλην της εν δεύτερον κοράσιον, ταύτην την φοράν εν σπαργάνοις!

- Το κακότυχο ! ανεφώνει η μήτηρ μου, κύπτουσα συμπαθητικώς επί της μορφής του νηπίου. Δεν το έφθανε πως εγεννήθη κοιλιάρφανο, μόν' απέθανε και η μάνα του και το άφηκε μες στη στράτα.

Και, ευχαριστημένη, τρόπον τινά, εκ της ατυχούς ταύτης συμπτώσεως, επεδείκνυε το λάφυρόν της θριαμβευτικώς προς τους ενεούς εκ της εκπλήξεως αδελφούς μου.

Το υιικόν σέβας ήτο πολύ και η αυθεντία της μητρός μεγάλη αλλ' οι πτωχοί αδελφοί μου ήσαν τόσον απογοητευμένοι, ώστε δεν εδίστασαν να υποδείξουν ευσχήμως πως εις την μητέρα των, ότι καλόν θα ήτο να παραιτηθή του σκοπού της. Αλλά την εύρον αμετάπειστον. Τότε εδήλωσαν φανερά την δυσαρέσκειάν των και τη ηρνήθησαν την διαχείρισιν του βαλαντίου των. Όλα εις μάτην!

- Μη μου φέρετε τίποτε, έλεγεν η μήτηρ μου· εγώ δουλεύω και το θρέφω, σαν πως έθρεψα και σας. Και όταν έλθη ο Γιωργής μου απ' την ξενιτιά, θα το προικήση και θα το πανδρέψη. Αμ τί θαρρείτε ! Εμένα το παιδί μου με το υπεσχέθηκε! "-Εγώ, μάνα, θα σε θρέψω, και σένα και το ψυχοπαίδι σου!" Ναι! Έτσι με το είπε που νάχη την ευχή μου!

Ο Γιωργής ήμην εγώ. Και την υπόσχεσιν ταύτην είχον δώσει αληθώς, αλλά πολύ προτήτερα.

Ήτο καθ' ην εποχήν η μήτηρ μας ειργάζετο δια να θρέψη την πρώτην μας θετήν αδελφήν, καθώς και ημάς. Εγώ την συνώδευον κατά τας διακοπάς των μαθημάτων, παίζων παρ' αυτή, ενώ εκείνη έσκαπτεν ή εξεβοτάνιζε. Μίαν ημέραν, διακόψαντες την εργασίαν, επεστρέφομεν από τους αγρούς, φεύγοντες τον αφόρητον καύσωνα υφ' ου ολίγον έλειψε να λιποθυμήση η μήτηρ μου. Καθ' οδόν κατελήφθημεν υπό ραγδαιοτάτης βροχής, εξ εκείνων αίτινες συμβαίνουσι παρ' ημίν συνήθως, μετά προηγηθείσαν υπερβολικήν ζέστην ή λ α ύ ρ α ν, καθώς την ονομάζουν οι συντοπίται μου. Δεν ήμεθα πλέον πολύ μακράν του χωρίου, αλλ' έπρεπε να διαβώμεν ένα χείμαρρον, όστις, πλημμυρήσας, εκατέβαινεν ορμητικώτατος. Η μήτηρ μου ηθέλησε να με σηκώση εις τον ώμον της. Αλλ' εγώ απεποιήθην.

- Είσαι αδύνατη από τη λιποθυμία, τη είπον· θα με ρίψης μες στον ποταμό.

Και εσήκωσα τα φορέματά μου και εισήλθον δρομαίος εις το ρεύμα, πριν εκείνη προφθάση να με κρατήση.

Είχον εμπιστευθή εις τας δυνάμεις μου πλέον η ό,τι έπρεπε. Διότι, πριν σκεφθώ να υποχωρήσω, τα γόνατά μου ελύγισαν, οι πόδες μου έχασαν το στήριγμά των και, ανατραπείς, παρεσύρθην υπό του χειμάρρου ως κέλυφος καρύου.

Μία σπαρακτική κραυγή φρίκης είναι παν ό,τι ενθυμούμαι εκ των μετά ταύτα. Ήτον η φωνή της μητρός μου, ήτις ερρίφθη εις τα ρεύματα δια να με σώση.

Πώς δεν έγινα αιτία να πνιγή και εκείνη μετ' εμού, είναι θαύμα. Διότι ο χείμαρρος εκείνος έχει κακήν φήμην παρ' ημίν. Και όταν λέγουν περί τινος "τον επήρε το ποτάμι", εννοούν ότι επνίγη εις αυτόν τούτον τον χείμαρρον.

Και όμως η μήτηρ μου, λιγόθυμος καθώς ήτο, κατάκοπος, βεβαρημένη από επαρχιακά φορέματα, ικάνα να πνίξουν και τον δεξιώτερον κολυμβητήν, δεν εδίστασε να εκθέση την ζωήν αυτής εις κίνδυνον. Επρόκειτο να με σώση, και ας ήμην εκείνο της το τέκνον το οποίον προσέφερεν άλλοτε εις τον Θεόν ως αντάλλαγμα αντί της θυγατρός της.

Όταν έφθασεν εις τον οίκον και με απέθεσε χαμαί από τον ώμον της, ήμην ακόμη παραζαλισμένος. Δια τούτο, αντί να αιτιαθώ την απρονοησίαν μου δια το συμβάν, απέδωκα αυτό εις τας εργασίας της μητρός μου.

- Μη δουλεύης πια, μάνα!.. τη είπον, ενώ εκείνη μ' ενέδυε στεγνά φορέματα.

- Αμ ποιός θα μας θρέφη, παιδί μου, σαν δεν δουλεύω εγώ; ηρώτησεν εκείνη στενάξασα.ΜΕΡΟΣ 7o

- Εγώ, μάνα! εγώ! τη απήντησα τότε, μετά παιδικού στόμφου.

- Και το ψυχοπαίδι μας;

- Κ' εκείνο εγώ!

Η μήτηρ εμειδίασεν ακουσίως δια την επιβλητικήν στάσιν ην έλαβον προφέρων την διαβεβαίωσιν ταύτην. Έπειτα διέκοψε την ομιλίαν, επειπούσα:

- Αμ θρέψε δα πρώτα τον εαυτό σου και ύστερα βλέπουμε. Δεν παρήλθε πολύς καιρός, και απηρχόμην εις τα ξένα.

Η μήτηρ, βεβαίως, ουδ' εσημείωσε καν την υπόσχεσιν εκείνην. Εγώ όμως ενθυμούμην πάντοτε ότι η αυταπάρνησίς της μοί εχάρισε δια δευτέραν φοράν την ζωήν την οποίαν τη ώφειλον. Δια τούτο είχον την υπόσχεσιν εκείνην επί της καρδίας μου, και όσον εμεγάλωνα τόσω σπουδαιότερον ενόμιζα τον εαυτόν μου υποχρεωμένον προς εκπλήρωσίν της.

- Μη κλαίγης, μητέρα, τη είπον αναχωρών. Εγώ πηγαίνω πια να κάμω παράδες. Έννοια σου! Από τώρα και να πάγη, θα σε θρέφω και σένα και το παραπαίδι σου. Αλλά - ακούεις; - δεν θέλω πια να δουλεύης!

Δεν ήξευρον ακόμη, ότι δεκαετές παιδίον όχι την μητέρα, αλλ' ουδέ τον εαυτόν του δεν δύναται να θρέψη. Και δεν εφανταζόμην οποίαι φοβεραί περιπέτειαι με περιέμενον και πόσας πικρίας έμελλον ακόμη να ποτίσω την μητέρα μου δια της ξενιτείας εκείνης, δι' ης ήλπιζον να την ανακουφίσω. Επί πολλά έτη, όχι μόνον βοήθειαν, αλλ' ουδέ μίαν επιστολήν κατώρθωσα να τη στείλω. Επί πολλά έτη παρεμόνευεν εις τους δρόμους, ερωτώσα τους διαβάτας μη με είδον πουθενά. Πότε τη έλεγον ότι εδυστύχησα εν Κωνσταντινουπόλει και ετούρκευσα. " -Να φάνε τη γλώσσα τους που τόβγαλαν!" απεκρίνετο η μήτηρ μου. "Αυτός που λένε δεν μπορεί να ήτον το παιδί μου !" Αλλά μετ' ολίγον εκλείετο περίτρομος εις το εικονοστάσιόν μας και προσηύχετο δακρυρροούσα προς τον Θεόν, δια να με φωτίση να επανέλθω εις την πίστιν των πατέρων μου. Πότε τη έλεγον ότι εναυάγησα εις τας ακτάς της Κύπρου, και επαιτώ ρακένδυτος εις τους δρόμους. " -Φωτιά να τους κάψη!" απεκρίνετο εκείνη. "Το λεν από τη ζούλια τους. Το παιδί μου θενάκανε κατάσταση και πα' στον Άγιο Τάφο!" Αλλά μετ' ολίγον εξήρχετο εις τους δρόμους, εξετάζουσα τους διαβατικούς επαίτας, και μετέβαινεν όπου ηκούετο κανείς καραβοτσακισμένος, με την θλιβεράν ελπίδα ν' ανακαλύψη εν αυτώ το ίδιον της τέκνον, με την πρόθεσιν να δώση εις αυτόν τα στερήματά της, όπως τα εύρω εγώ εις τα ξένα από τας χείρας των άλλων.

Και όμως, οσάκις επρόκειτο περί της θετής αυτής θυγατρός, τα ελησμόνει όλα ταύτα και εφοβέριζε τους αδελφούς μου ότι, ελθών εγώ από τα ξένα, θα τους εντροπιάσω δια της γενναιότητός μου, και θα προικίσω και θα υπανδρεύσω την κόρην της, εν πομπή και παρατάξει. "-Ε;..Αμ τί θαρρείτε! Εμένα το παιδί μου με το υποσχέθηκε! Ας έχη την ευχήν μου!"

- Ευτυχώς, αι κακαί εκείναι ειδήσεις δεν ήσαν αληθείς. Και όταν, μετά μακράν απουσίαν, επέστρεψα εις τον οίκον μας, ήμην εις θέσιν να εκπληρώσω την υπόσχεσίν μου-ως προς την μητέρα μου καν, η οποία ήτο τόσον ολιγαρκής. Ως προς το ψυχοπαίδι της όμως, δεν μ' εύρε τόσον πρόθυμον όσον ήλπιζεν. Απεναντίας, μόλις είχον φθάσει, και εξεφράσθην εναντίον της διατηρήσεώς του, προς μεγίστην της μητρός μου έκπληξιν.

Είναι αληθές ότι δεν ήμην κυρίως εναντίος της αδυναμίας της μητρός μου. Την προς τα κοράσια κλίσιν της την εύρισκον σύμφωνον προς τα αισθήματα και τους πόθους μου. Τίποτε άλλο δεν επεθύμουν περισσότερον, παρά να εύρω, επιστρέφων εις τον οίκον μας, μίαν αδελφήν, της οποίας η φαιδρά μορφή και αι συμπαθητικαί φροντίδες να εξορίσουν από της καρδίας μου την εκ της μονώσεως μελαγχολίαν, και να εξαλείψουν από της μνήμης μου τας κακοπαθείας, όσας υπέστην εν τη ξένη. Προς ανταλλαγήν, εγώ θα επροθυμούμην να τη διηγώμαι τα θαυμάσια των ξένων χωρών, τας περιπλανήσεις και τα κατορθώματά μου, και θα ήμην πρόθυμος να τη αγοράζω ό,τι αγαπά, να την οδηγώ εις τους χορούς και τας πανηγύρεις, να την προικίσω και, τέλος, να χορεύσω εις τους γάμους της.

Αλλά την αδελφήν ταύτην την εφανταζόμην ωραίαν και συμπαθητικήν, ανεπτυγμένην και έξυπνον, με γράμματα, με χειροτεχνήματα, με όλας εν γένει τας αρετάς, όσας είχον αι κόραι των χωρών όπου έζων μέχρι τότε. Και αντί τούτων όλων, τί εύρον; Ακριβώς το αντίθετον. Η θετή μου αδελφή ήτον ακόμη μικρά, καχεκτική, κακοσχηματισμένη, κακόγνωμος και, προ πάντων, δύσνους-τόσον δύσνους, ώστε ευθύς εξ αρχής μ' ενέπνευσεν αντιπάθειαν.

- Δος το πίσου το Κατερινιώ, έλεγον μίαν ημέραν εις την μητέρα μου· δος το πίσου, αν μ' αγαπάς! Αυτήν την φοράν σε το λέγω με τα σωστά μου! Εγώ θα σε φέρω μίαν άλλην αδελφήν από την Πόλη ! Ένα εύμορφο κορίτσι, ένα έξυπνο, που να στολίση μίαν ημέρα το σπίτι μας.

Έπειτα περιέγραψα με τα ζωηρότερα χρώματα οποίον θα ήτο το ορφανόν το οποίον έμελλον να της φέρω και πόσον πολύ θα το ηγάπων.

Όταν ύψωσα τα βλέμματά μου προς αυτήν, είδον μετ' εκπλήξεώς μου ότι τα δάκρυά της έρρεον σιγαλά και μεγάλα επί των ωχρών αυτής παρειών, ενώ οι ταπεινωμένοι της οφθαλμοί εξέφραζον μίαν απερίγραπτον θλίψιν!

-Ώ! είπε μετ' απελπιστικής εκφράσεως· ενόμισα ότι συ θα αγαπήσης την Κατερινιώ περισσότερον από τους άλλους - αλλά απατήθηκα! Εκείνοι δεν θέλουν διόλου αδελφήν, και συ θέλεις μίαν άλλην. Και τί φταίγει το φτωχό, σαν έγινεν όπως το έπλασεν ο Θεός; Αν είχες μίαν αδελφήν άσχημην και με ολίγον νουν, θα την έβγαζες δι' αυτό μέσα στους δρόμους, για να πάρης μιαν αλλην εύμορφην και γνωστικήν;ΜΕΡΟΣ 8o

-'Όχι, μητέρα! Βέβαια όχι! απήντησα εγώ. Μα εκείνη θα ήτο παιδί σου, καθώς και εγώ· ενώ αυτή δεν σου είναι τίποτε-μας είναι όλως διόλου ξένη.

- Όχι! ανεφώνησεν η μήτηρ μου μετά λυγμών όχι! δεν είναι ξένο το παιδί! Είναι δικό μου! Το επήρα τριών μηνών από πάνω από το λείψανο της μάνας του, και οσάκις έκλαιγε του έβαζα το βυζί μου στο στόμα του για να το πλανέσω, και το ετύλιξα μες στα σπάργανά σας, και το εκοίμησα μες στην κούνια σας - είναι δικό μου το παιδί και είναι αδελφή σας!

Μετά τας λέξεις ταύτας, τας οποίας επρόφερεν ισχυρώς και μετ' επιβλητικού τρόπου, ύψωσε την κεφαλήν αυτής και με παρετήρησεν ασκαρδαμυκτί.

Επερίμενε προκλητικώς την απάντησίν μου. Αλλ' εγώ δεν ετόλμησα να προφέρω λέξιν.

Τότε εχαμήλωσε πάλιν τους οφθαλμούς και εξηκολούθησε με ασθενή φωνήν και θλιβερόν τόνον :

-Ε ! τι να γίνη! Κ' εγώ το ήθελα καλύτερο· μα η αμαρτία μου, βλέπεις, δεν εσώθηκεν ακόμη. Και το έκαμεν ο Θεός τέτοιο, δια να δοκιμάση την υπομονή μου και να με σχωρέση. Ευχαριστώ σε, Κύριε!

Και ταύτα λέγουσα, έθηκε την δεξιάν επί του στήθους, ύψωσε τους οφθαλμούς αυτής, πλήρεις δακρύων, προς τον ουρανόν, και έμεινεν ούτως επί τινας στιγμάς, σιγώσα.

-Κάτι θα έχης στην καρδιά, μητέρα, είπον τότε μετά τινος δειλίας-μη θυμώνης ...

Και λαβών εφίλησα την παγεράν αυτής χείρα, προς εξιλέωσιν.

-Ναι ! είπεν εκείνη αποφασιστικώς. Έχω κάτι εδώ μέσα βαρύ, πολύ βαρύ, παιδί μου ! Ως τώρα το γνωρίζει μόνον ο Θεός και ο πνευματικός μου. Εσύ είσαι διαβασμένος και συντυχαίνεις καμμιά φορά σαν τον ίδιο τον πνευματικό - και καλύτερα. Σήκω κλείσε τη θύρα, και κάτσε να σε το πω - ίσως με παρηγορήσης ολίγο, ίσως με λυπηθής και αγαπήσης το Κατερινιώ, σαν νάταν αδελφή σου.

Οι λόγοι ούτοι, και ο τρόπος με τον οποίον τους επρόφερεν, ενέβαλον την καρδίαν μου εις μεγάλην ταραχήν. Τί είχε να μ' εμπιστευθή η μήτηρ μου χωριστά από τους αδελφούς μου ; Όλας τας κατά την απουσίαν μου δυστυχίας της μοι τας είχεν αφηγηθή. Όλον τον προτού της βίον τον εγνώριζον ωσάν παραμύθι. Τί ήτο, λοιπόν, αυτό που μας απέκρυπτε μέχρι τούδε ; που δεν ετόλμησε να φανερώση εις κανένα, πλην του Θεού και του πνευματικού της;

Όταν επανήλθον να καθήσω πλησίον της, έτρεμον τα γόνατά μου εξ αορίστου αλλ' ισχυρού τινος φόβου.

Η μήτηρ μου εκρέμασε την κεφαλήν, ως κατάδικος, όστις ίσταται ενώπιον του κριτού του, με την συναίσθησιν τρομερού τινος εγκλήματος.

-Το θυμάσαι το Αννιώ μας ; με ηρώτησε μετά τινας στιγμάς πληκτικής σιωπής.

-Μάλιστα, μητέρα! Πώς δεν το θυμούμαι; Ήταν η μόνη μας αδελφή, κ' εξεψύχησεν εμπρός στα μάτια μου.

-Ναι ! με είπεν, αναστενάξασα βαθέως· αλλά δεν ήτο το μόνο μου κορίτσι! Εσύ είσαι τέσσαρα χρόνια μικρότερος από το Χρηστάκη. Ένα χρόνο κατόπι του έκαμα την πρώτη μου θυγατέρα.

Ήταν τότε κοντά που επαντρολογιέτο ο Φώτης ο Μυλωνάς. Ο μακαρίτης ο πατέρας σου παράργησε το γάμο τους ώσπου ν' αποσαραντίσω εγώ, για να τους στεφανώσουμε μαζί. Ήθελε να με βγάλη και μένα στον κόσμο, για να χαρώ σαν πανδρευμένη, αφού κορίτσι δεν μ' άφηκεν η γιαγιά σου να χαρώ.

Το πρωί τους στεφανώσαμε και το βράδι ήταν οι καλεσμένοι στο σπίτι τους· και έπαιζαν τα βιολιά και έτρωγεν ο κόσμος μέσα στην αυλή, κ' εγύρνα η κανάτα με το κρασί από χέρι σε χέρι. Και έκαμεν ο πατέρας σου κέφι, σαν διασκεδαστικός που ήταν ο μακαρίτης, και μ' έρριψε το μανδίλι του, να σηκωθώ να χορέψουμε. Σαν τον έβλεπα να χορεύη, μου άνοιγεν η καρδιά μου, και, σαν νέα που ήμουνε, αγαπούσα κ' εγώ το χορό. Κ' εχορέψαμε, λοιπόν κ' εχόρεψαν και oι άλλοι καταπόδι μας. Μα εμείς εχορέψαμεν και καλύτερα και πολύτερα.

Σαν εκοντέψανε τα μεσάνυχτα, επήρα τον πατέρα σου παράμερα, καο τον είπα :

-Άνδρα, εγώ έχω παιδί στην κούνια, και δεν μπορώ πια να μείνω. Το παιδί πεινά, εγώ εσπάργωσα. Πώς να το βυζάξω μες στον κόσμο και με το καλό μου το φόρεμα ! Μείνε συ, αν θέλης να διασκεδάσης ακόμα· εγώ θα πάρω το μωρό να πάγω στο σπίτι.

-Ε! καλά, γυναίκα ! είπε ο σχωρεμένος, και μ' επαπάρισε πα' στον ώμο. Έλα, χόρεψε κι αυτό το χορό μαζί μου, και ύστερα πηγαίνουμε κ' οι δύο. Το κρασί άρχισε να με χτυπά στο κεφάλι, και αφορμή γυρεύω κ' εγώ να φύγω.

Σαν εξεχορέψαμε κ' εκείνο το χορό, επήραμε τη στράτα. Ο γαμβρός έστειλε τα παιχνίδια και μας εξεπροβόδισαν ως το μισό το δρόμο. Μα είχαμεν ακόμη πολύ ως το σπίτι. Γιατί ο γάμος έγινε στον Καρσί - μαχαλά. Ο δούλος επήγαινε μπροστά με το φανάρι. Ο πατέρας σου εσήκωνε το παιδί και βαστούσε και μένα από το χέρι.

- Κουράσθης, βλέπω, γυναίκα!

- Ναι, Μιχαλιό κουράσθηκα.

-'Aιντε, βάλ' ακόμα κομμάτι δύναμη, ώσπου να φθάσουμε στο σπίτι, θα στρώσω τα στρώματα μοναχός μου. Εμετάνοιωσα που σ' έβαλα κ' εχόρεψες τόσο πολύ.

-Δεν πειράζει, άνδρα, του είπα, το έκαμα για το χατίρι σου. Αύριο ξεκουράζουμαι πάλι.

Έτσι ήρθαμε στο σπίτι. Εγώ εφάσκιωσα κ' εβύζαξα το παιδί κ' εκείνος έστρωσε. Ο Χρηστάκης εκοιμάτο μαζί με την Βενετία, που την αφήκα να τον φυλάγη. Σε λίγο επλαγιάσαμε και μεις.ΜΕΡΟΣ 9o

Εκεί, μέσα στον ύπνο μου, μ' εφάνηκε πως έκλαψε το παιδί. "Το καημένο ", είπα, " δεν έφαγε σήμερα χορταστικά..." Και ακούμβησα την κούνια του να το βυζάξω. Μα ήμουν πολύ κουρασμένη και δεν μπορούσα να κρατηθώ. Το έβγαλα, λοιπόν, και το έβαλα κοντά μου, μες στο στρώμα, και του έδωσα τη ρώγα στο στόμα του. Εκεί με ξαναπήρεν ο ύπνος.

Δεν ηξεύρω πόσην ώραν ήθελεν ως το πουρνό. Μα σαν ένιωσα να χαράζη, " ας το βάλω ", είπα, " το παιδί στον τόπο του ".

Μα κει που πήγα να το σηκώσω, τί να διω! Το παιδί δεν εσάλευε !

Εξύπνησα τον πατέρα σου· το ξεφασκιώσαμε, το ζεστάναμε, του ετρίψαμε το μυτούδι του - τίποτε !

Ήταν αποθαμένο !

- Το πλάκωσες, γυναίκα, το παιδί μου ! είπεν ο πατέρας σου, και τον επήραν τα δάκρυα.

Τότε άρχισα εγώ να κλαίγω στα δυνατά και να ξεφωνίζω. Μα ο πατέρας σου έβαλε το χέρι του στο στόμα μου και "-Σους!" με είπε. "Τί φωνάζεις έτσι, βρε βόδι!" (Αυτό με το είπε-Θεός σχωρέσ' τονε! Τρία χρόνια είχαμε πανδρευμένοι, κακό λόγο δεν με είπε-κ' εκείνη τη στιγμή με το είπε!) "Ε; Τί φωνάζεις έτσι;.. Θέλεις να ξεσηκώσης τη γειτονιά, να πη ο κόσμος πως εμέθυσες και πλάκωσες το παιδί σου;.."

Και είχε δίκιο, που ν' αγιάσουν τα χώματα που κοίτεται! Γιατί, αν το μάθαινεν ο κόσμος, έπρεπε να σχίσω τη γη να έμβω μέσα από το κακό μου.

Αλλά τί τα θέλεις ! Η αμαρτία είναι αμαρτία.

Σαν το εθάψαμε το παιδί, κ' εγυρίσαμεν από την εκκλησία, τότε άρχισε το θρήνος το μεγάλο. Τότε πια δεν έκλαιγα κρυφά. "Είσαι νέα, και θα κάμης κι άλλα", μ' έλεγαν. Ωστόσον ο καιρός περνούσε και ο Θεός δεν μας έδιδε τίποτε. "Να!" έλεγα μέσα μου "ο Θεός με τιμωρεί, γιατί δεν εστάθηκα άξια να προφυλάξω το παιδί που μ' έδωκε !" Και εντρεπόμουνα τον κόσμο, και εφοβούμην τον πατέρα σου. Γιατί κ' εκείνος, όλο τον πρώτο χρόνο έκαμνε τάχα τον αλύπητο, και μ' επαρηγορούσε, για να με δώση θάρρος. Ύστερα όμως άρχισε να γίνεται σιγανός και συλλογισμένος.

Τρία χρόνια επέρασαν χωρίς να φάγω ψωμί να πάγη στην καρδιά μου. Στα τρία χρόνια κ' ύστερα γεννήθηκες εσύ- ήταν οι πολλές oι χάρες που επήγα.

Σαν εγεννήθηκες εσύ εκατάκατσεν η καρδιά μου - μα δεν ημέρεψε.

Ο πατέρας σου σε ήθελε κορίτσι - και μιαν ήμερα με το είπε:

- Κι αυτό, καλώς μας ώρισε, Δεσποινιώ· μα γω το ήθελα κορίτσι.

Όταν επήγεν η γιαγιά σου στον 'Aγιον τάφο, έστειλα δώδεκα πουκάμισα και τρία κωσταντινάτα, για να με βγάλη ένα σχωροχάρτι. Και - διές, εσύ ! - ίσα-ίσα εκείνο το μήνα, που εγύρισεν η γιαγιά σου από τη Γερουσαλή με το σχωροχάρτι, εκείνο το μήνα εκακοψυχούσα την Αννιώ !

Κάθε λίγο και λιγάκι εφώναζα τη μαμίτσα: "- Έλα δα, κυρά, να διούμε - κορίτσι είναι;" "-Ναι, θυγατέρα", έλεγεν η μαμή, "κορίτσι - δε βλέπεις ; Δε σε χωρούν τα ρούχα σου !" Και να πια χαρά εγώ, σαν το άκουγα.

Σαν εγεννήθηκε το παιδί και βγήκεν αληθινά κορίτσι, τότε πια ήρθεν η καρδιά στον τόπο της. Το ονομάσαμεν Αννιώ, το ίδιο το όνομα που είχε το σχωρεμένο, για να μην 'ποφαίνεται πως μας λείπει κανείς από το σπίτι. "Ευχαριστώ σε, Θεέ μου !" έλεγα νύχτα και μέρα. "Ευχαριστώ σε, η αμαρτωλή, που εσήκωσες την εντροπή και εξάλειψες την αμαρτία μου!"

Και είχαμε πια την Αννιώ σαν τα μάτια μας. Και εζούλευες εσύ, και έγινες του θανατά από τη ζούλεια σου. Ο πατέρας σου σε έλεγε το αδικημένο του, γιατί σ' απόκοψα πολύ νωρίς, και μ' εμάλωνε καμμιά φορά γιατί σε παραμελούσα. Κ' εμένα η καρδιά μου ερράγιζε, σαν σ' έβλεπα να χαλνάς. Μα έλα που δεν εμπορούσα ν' αφήσω την Αννιώ από τα χέρια μου! Εφοβούμην πως κάθε στιγμή μπορεί να της συμβεί τίποτε. Και ο πατέρας σου, ο μακαρίτης, όσο και αν μάλωνε κ' εκείνος, την ήθελε πια να μη στάξη και την βρέξη !

Μα εκείνο, το ευλογημένο, όσο περισσότερα χάδια, τόσο ολιγώτερην υγεία... Έλεγες πως εμετάνοιωσεν ο Θεός γιατί μας το έδωκε. Εσείς ήσασθε κόκκινα-κόκκινα, και ζωηρά, και σερπετά· εκείνο, ήσυχο και σιγανό και αρρωστιάρικο! Όταν το έβλεπα έτσι χλωμό -χλωμό, μου ήρχετο εις τον νου μου το πεθαμένο, και η ιδέα πως εγώ το εθανάτωσα άρχισε να ξανακυριεύη μέσα μου. Ώσπου μιαν ημέρα απέθανε και το δεύτερο !

Όποιος δεν το εδοκίμασε μοναχός του, παιδί μου, δεν ξεύρει τι πικρό ποτήρι ήταν εκείνο. Ελπίδα να κάνω άλλο κορίτσι δεν ήταν πλέον. Ο πατέρας σου είχε αποθάνει. Αν δεν ευρίσκετο ένας γονιός να μι χαρίση το κορίτσι του, ήθελα πάρω τα βουνά να φύγω.

Αλήθεια που δεν εβγήκε καλόγνωμο. Μα όσο το είχα και το κήδευα και το κανάκευα, θαρρούσα πως το είχα δικό μου, και ξεχνούσα κείνο πόχασα, κ' ημέρωνα τη συνείδησή μου.

Καθώς το λέγει ο λόγος, ξένο παιδί 'ναι παίδεψη. Μα για μένα, η παίδεψη αυτή είναι παρηγοριά κ' ελαφροσύνη. Γιατί όσο περισσότερο τυραννηθώ και χολοσκάσω, τόσο λιγώτερο θα με παιδέψη ο Θεός για το παιδί που πλάκωσα. Γι' αυτό - νάχης την ευχή μου ! - μη με γυρεύης να διώξω τώρα την Κατερινιώ, για να πάρω ένα παιδί καλόγνωμο και προκομμένο.

-Όχι, όχι, μητέρα! ανέκραξα, διακόψας αυτήν ακρατήτως. Δεν γυρεύω τίποτε. Ύστερα απ' όσα μ' αφηγήθης, σε ζητώ συγχώρηση δια την ασπλαγχνίαν μου. Σε υπόσχομαι ν' αγαπώ το Κατερινιώ σαν την αδελφή μου και να μη της ειπώ τίποτε πλέον - τίποτε δυσάρεστον !

-Έτσι νάχης την ευχή του Χρίστου και της Παναγίας! είπεν η μήτηρ μου, αναπνεύσασα. Γιατί, βλέπεις, το πόνεσε η καρδιά μου το πολλακαμένο, και δεν θέλω να το κακολογούνε. Ξέρω κ' εγώ, μαθές ;Της τύχης ήτανε; Του Θεού ήτανε; Τόσο κακή και ανεπιδέξια που είναι - την πήρα στο λαιμό μου, ετελείωσε!ΜΕΡΟΣ 10o

Η εκμυστήρευσις αυτή έκαμε βαθυτάτην επ' εμού εντύπωσιν. Τώρα μου ηνοίγησαν οι οφθαλμοί και εκατάλαβα πολλάς πράξεις της μητρός μου, αι οποίαι πότε μεν εφαίνοντο ως δεισιδαιμονία, πότε δε ως αυτόχρημα μονομανίας αποτελέσματα. Το φοβερόν εκείνο δυστύχημα επηρέασε τόσον πολύ τον βίον της όλον, όσο μάλλον απλή και ενάρετος και θεοφοβουμένη ήτον η μήτηρ μου. Η συναίσθησις του αμαρτήματος, η ηθική ανάγκη της εξαγνίσεως και το αδύνατον της εξαγνίσεως αυτού - τι φρικτή και αμείλικτος Κόλασις!.. Επί εικοσιοκτώ τώρα έτη βασανίζεται η τάλαινα γυνή, χωρίς να δυνηθή να κοιμήση τον έλεγχον της συνειδήσεώς της, ούτε εν ταις δυστυχίαις, ούτε εν ταις ευτυχίαις της !

Αφ' ης στιγμής έμαθον την θλιβεράν της ιστορίαν, συνεκέντρωσα όλην μου την προσοχήν εις το πώς ν' ανακουφίσω την καρδίαν της, προσπαθών να παραστήσω εις αυτήν, αφ' ενός μεν το απρομελέτητον και αβούλητον του αμαρτήματος, αφ' ετέρου δε την άκραν του Θεού ευσπλαγχνίαν, την δικαιοσύνην αυτού, ήτις δεν ανταποδίδει ίσα αντί ίσων, αλλά κρίνει κατά τους διαλογισμούς και τας προθέσεις μας. Και υπήρξε καιρός καθ' ον επίστευον, ότι αι προσπάθειαί μου δεν έμειναν ανεπιτυχείς.

Εν τούτοις όταν, μετά δύο ετών νέαν απουσίαν, ήλθεν η μήτηρ μου να με ιδή εν Κωνσταντινουπόλει, εθεώρησα καλόν να κάμω όπερ αυτής κάτι τι επιβλητικώτερον :

Εξενιζόμην τότε εν τω περιφανεστέρω της Πόλεως οίκω, εν ω έσχον αφορμήν να γνωρισθώ με τον Πατριάρχην Ιωακείμ τον Β'.

Ενώ μίαν ημέραν συνεβαδίζομεν μόνοι, υπό τας αμφιλαφείς του κήπου σκιάς, τω εξέθηκα την ιστορίαν κ' επεκαλέσθην την επικουρίαν του. Το ύψιστον αυτού αξίωμα, το εξαίρετον κύρος μεθ' ου περιβάλλεται πάσα θρησκευτική του ρήτρα, έμελλεν, αναμφιβόλως, να εμπνεύση εις την μητέρα μου την πεποίθησιν της αφέσεως του κρίματός της.

Ο αείμνηστος εκείνος γέρων, επαινέσας τον περί τα θρησκευτικά ζήλον μου, μοί υποσχέθη την πρόθυμον σύμπραξίν του.

Ούτω λοιπόν ωδήγησα μετ' ολίγον την μητέρα μου εις το Πατριαρχείον, δια να εξομολογηθή εις την Παναγιότητά του.

Η εξομολόγησις διήρκεσε πολλήν ώραν, και εκ των νευμάτων και εκ των ρημάτων του Πατριάρχου ενόησα ότι εχρειάσθη να διαθέση όλην την δύναμιν της απλής καί ευλήπτου ρητορικής του όπως επιφέρη το ποθητόν αποτέλεσμα.

Η χαρά μου ήτον απερίγραπτος. Η μήτηρ μου απεχαιρέτησε τον γεραρόν Ποιμενάρχην μετ' ειλικρινούς ευγνωμοσύνης, και εξήλθε των Πατριαρχείων τόσον ευχαριστημένη, τόσον ελαφρά, ως εάν ήρθη από της καρδίας αυτής μία μεγάλη μυλόπετρα.

Όταν εφθάσαμεν εις το κατάλυμά της, εξήγαγεν εκ του κόλπου της ένα σταυρόν, δώρον της Παναγιότητός του, τον εφίλησε και ήρχισε να τον περιεργάζεται, βυθιζομένη ολίγον κατ' ολίγον εις σκέψεις.

- Καλός άνθρωπος, τη είπον, αυτός ο Πατριάρχης-ορίστε;.. Τώρα πια πιστεύω ότι ήλθεν η καρδιά σου στον τόπον της...

Η μήτηρ μου δεν απεκρίθη.

- Δεν λέγεις τίποτε, μητέρα ; την ηρώτησα μετά τινος δισταγμού.

- Τί να σε πω, παιδί μου ! απήντησε τότε, σύννους καθώς ήτον. Ο Πατριάρχης είναι σοφός και άγιος άνθρωπος.Γνωρίζει όλες τες βουλές και τα θελήματα του Θεού, και συγχωρνά τες αμαρτίες όλου του κόσμου. Μα.. - τί να σε πω ! Είναι καλόγερος! Δεν έκαμε παιδιά -για να μπορή να γνωρίση τί πράγμα είναι το να σκοτώση κανείς το ίδιο το παιδί του !

Οι οφθαλμοί της επληρώθησαν δακρύων και εγώ εσιώπησα.